நோர்வே அரியாலை மக்கள் மன்றத்தின் ஒன்றுகூடல் சிலகாட்சிகள்..27-06-2020